POSLEDNJE VESTI:

Mrežu organizacija čine:

  • Baklanski fond za lokalne inicijative – je lokalna fondacija čiji je cilj podsticanje aktivnog uključivanja grđana/ki u društvene promene i razvoj stabilnih i održivih zajednica u Srbiji. Kroz program Donacija BCIF organizacije civilnog društva i neformalne grupe na kreativno i efikasno rešavanje problema korišćenjem lokalnih resursa i potencijala. Razvojni programi uključuju jačanje kapaciteta lokalnih organizacija sa komponentom umrežavanja, odnosno povezivanja srodnih organizacija, uz razmenu iskustava i zajedničkim akcionim planiranjem, sa ciljem da se podrše da se lokalni problemi i potrebe imaju odjek i na nacionalnom nivou. Razvojni programi BCIF-a su Zelena lista Srbije i Decentralizacija. Kampanjom „Oplaneti se!“ , Zelena lista Srbije  aktivno uključuje građane u promociji zdrave životne sredine. U poslednje dve godine kampanji se priključilo 12000 građana/ki u različitim aktivnostima uklanjanja i selekcije otpada i širenja svesti o značaju zaštite životne sredine. Od 2004.godine, BCIF je pokrenuo program Filantropije koji podstiče saradnju neprofitnig organizacija, kompanija i građana/ki. Do sada, BCIF je podržao 700 inicijativa sa ukuonim iznosom od preko 3 miliona Evra, u skoro 350 lokalnih zajednica u Srbiji. – www.bcif.org
  • Centar modernih veština (CMV)  je organizacija sa višegodišnjim iskustvom u političkom i građanskom obrazovanju, javnom zastupanju i sprovođenju istraživanja o društveno značajnim temama. Radeći tokom dve godine na projektu javnog zastupanja iz oblasti zaštite životne sredine, inicirali smo osnivanje neformalne zelene poslaničke grupe u Narodnoj skupštini i Skupštini AP Vojvodine, istražili stavove građana i njihovih predstavnika o životnoj sredini u Srbiji i uspostavili saradnju sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Centar ima dugogodišnje iskustvo u radu sa jedinicama lokalne samouprave koje će doprineti da i aktivnosti Zelene inicijative na lokalu budu uspešne. Centar modernih veština takođe organizuje godišnji edukativni program „Politike životne sredine“ za mlade aktiviste i aktivistkinje i političke lidere. Više informacija se nalazi na sajtu www.cmv.org.rs
  • Mladi istraživači Srbije su neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, osnovana pre 35 godina. Naša misija je da putem obrazovanja, vođeni naučnim saznanjima doprinesemo: zaštiti i unapređenju životne sredine, promovišući principe održivog razvoja; razvoju volonterizma i promociji njegovih vrednosti; stvaralaštvu i aktivnijem delovanju mladih. U saradnji sa Zelenom listom Srbije, Mladi istraživači su organizovali brojne aktivnosti koje su uključile institucije i organizacije u promociji prakse održivog upravljanja otpadom i reciklaže. Mladi istraživači Srbije su organizacija članica Nacionalnog Saveta za održivi razvoj Republike Srbije. – www.mis.org.rs
  • Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna organizacija građanskog društva koja se zalaže za demokratsku evropsku integraciju Srbije. Jedan od ključnih uspeha Evropskog pokreta u oblasti zaštite životne sredine je organizacija Naconalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU). NKEU predstavlja institucionalizovan, tematski struktuiran mehanizam koji okuplja različite interesne grupe sa ciljem javne rasprave o pripremanju Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Oblast životne sredine uključena je u rad NKEU od 2008. godine, a do sada je održano pet sednica radne grupe “Životna sredina“ koja se bavila različitim temama u ovoj oblasti putem monitoringa usvajanja i impelentacije predložene regulative u oblasti zaštite životne sredine. Rezultat javnih rasprava i analiza predstavljaju tekstovi preporuka (koje sadrže analitički deo) dostavljene širokom krugu zainteresovanih interesnih grupa i donosioca odluka, odnosno uspešno promovisane putem medija. Osim toga, Evropski pokret u Srbiji je podržao implementaciju brojnih lokalnih aktivnosti mladih u oblasti životne sredine, u okviru projekta „E, mogu i ja!“ sa ciljem povećanja aktivizma među mladima. – www.emins.org
  • Grupa 484  je nevladina organizacija osnovana 1995. godine da bi podržala grupu 484 izbeglih porodica iz Krajine, Hrvatske. Grupa 484 je od grupe entuzijasta koji su prvenstveno pružali humanitarnu, psihosocijalnu, pravnu i informativnu pomoć izbeglima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a zatim raseljenima sa Kosova i Metohije, postala strukturisana organizacija sa stistemskim pristupom problematici prisilnih migracija i migracija uopšte. Između ostalog, Grupa 484 aktivno radi i u oblasti socijalnog preduzetništva, kako na polju javnog zastupanja tako i putem direktne podrške socijalnim preduzećima. Grupa 484 jedna od prvih inicirala debatu o socijalnom preduzetništvu u Srbiji da bi doprinela zakonskim reformama u ovoj oblasti, razvila mrežu postojećih socijalnih preduzeća i obezbedila im podršku. Grupa 484 je kreirala prvu mrežu socijalnih preduzeća u Srbiji (SENS), koju trenutno čini 26 članova, a takođe je i osnivač dva socijalna preduzeća: Zeleno i čisto i Bakino kazanče. – www.grupa484.org.rs
  • Centar za razvoj socijalnog preduzetništva CRSP je dobitnik donacije USAID-a podržane od strane  ISC-a, osnovan da bi obezbedio sveobuhvatnu podršku razvoju socijalnih preduzeća i socijalnog preduzetništva. Centar je specijalizovan u pružanju podrške u ljudskim resursima i stručnom mišljenju za raznovrsne projekte konzorcijuma.  Ova podrška uključuje: pomoć u kreiranju povoljne pravne forme za razvoj socijalnog preduzetništva, pružanje kunsultantskih usluga socijalnim preduzećima, trening u tehnikama socijalnog preduzetništva, medijaciju u procesu zapošljavanja i partnerstvo sa drugim organizacijama radi osnivanja malih socijalnih zadruga, prvenstveno u oblasti reciklaže. – www.crsp.rs
  • Inicijativa za saradnju i razvoj (IDC) – nastala je kao deo izlazne strategije „spin off“-a Španske Pokret za mir (MPDL). U 2008.godini, zaposleni u Pokretu za mir osnovali su lokanu nevladinu organizaciju Inicijativa za razvoj i saradnju Srbija. Organizacija je radila na integraciji ugroženih grupa u tržište rada kroz projekat „Unapređenje ekonomskih i socijalnih kapaciteta i jačanje produktivnih mreža“, uz donaciju pokreta za mir i podršku Španske agencije za međunarodnu saradnju (AECID). IDC  je osnovala prvo takozvano eko-socijalno preduzeće u Srbiji, Eko Beg. Poslednje godine, Eko Beg aktivno radi na promociji zaštite životne sredine i reciklaže putem prozvodnje ekološki opravdanih i modernih proizvoda od reciklažnog materijala.  Osim toga, IDC je jedan od osnivača Koalicije za promociju socijalnog preduzetništva. Osim toga, IDC se bavi neformalnim obrazovanjem kroz dugoročne profesionalne edukacije, kao i pružanjem pravne pomoći za raseljena lica i ostale socijalno ugrožene kategorije stanovništva. – www.idcserbia.org
  • JUROM Centar – je osnovan 1998. Godine na inicijativu brojnih romskih organizacija i Međunarodne organizacije Roma. Osnovne aktivnosti JUROM Centra uključuju prikupljanje, obradu i širenje informacija o romskoj populaciji, kao i promociju građanskog aktivizma Roma. JUROM Centar je mreža organizacija koju čini 21 romska organizacija i 4 ne-romske organizacije. JUROM uz donaciju USDAID-a i ISC-a, implementira projekat „ Osnaživanje individualnih sakupljača sekundarnih sirovina“ sa ciljem pomoći sakupljačima otpada u procesu donošenja odluka o upravljanju otpadom i reciklaži, i jačanju ugorženih grupa.  Projekat je rezultirao osnivanjem Republičkog sindikata sakupljača otpada „Nezavisnost“, u januaru 2011.godine. – www.yuromcentar.org.rs
  • Beogradski fond za političku izuzetnost je neprofitna organizacija posvećena edukaciji i jačanju kapaciteta političkih i lidera zajednice angažovanih u javnim odnosima, sa ciljem razvoja demokratije u Srbiji zasnovano na Evropskim vrednostima i standardima. Beogradski fond za političku izuzetnost ima iskustvo u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, klimatskih promena i upravljanja otpadom. Organizacija radi na višegodišnjim projektima izgradnje kapaciteta usmerenih ka donosiocima odluka na različitim nivoima, uključujući narodne poslanike, predstavnike lokalnih samouprava i predstacnike javne administracije. U 2011. godini, jedan od rezultata ovih inicijativa bilo je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju fokusiranog na među opštinsku saradnju u razvoju enegrije vetra u osam opština u južno banatskom okrugu. – www.bfpe.org
  • Zelena lista Srbije je neformalna  mreža 12 organizacija građanskog društva koja se bave zaštitom životne sredine.  Organizacije članice su se udružile sa ciljem da doprinesu rešavanju problema komunalnog otpada i pomognu implementaciju mahanizama za održivo upravljanje otpadom. Radeći na promociji reciklaže i zdravije životne sredine Zelena lista Srbije je, kroz kampanju „Oplaneti se“,  uključila preko 12000 građana/ki, uspešno sarađujući sa resornim institucijama na lokalnom i nacionalnom novou. Zelenu listu čine: Centar za održivu budućnost “Zelena zona”, Knjaževac, Društvo mladih istraživača, Bor, Društvo za zaštitu životne sredine „Stara planina“, Pirot, Eko klub – Zeleni putokazi, Raška, Ekološki pokret „Bela breza“, Kruševac, Ekološki pokret “Moravski orašak”, Trstenik, GM Optimist, Gornji Milanovac, Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad, Odred Izviđača “Zavičaj 1093″, Vranje, Udruženje građana „Porečje“, Vučje, Udruženje izviđača “Josif Pančić”, Niš, Zeleni krug, Bački Petrovac. – www.oplanetise.com