POSLEDNJE VESTI:

Zelena inicijativa predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, koje će, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u narednih 16 meseci realizovati zajedničke aktivnosti usmerene ka razvoju funkcionalnih mehanizama za podsticanje primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

Aktivnosti Zelene inicijative osmišljene su tako da omoguće aktivno učešće što većeg broja građana/ki, a najvažniji ciljevi biće doprinos uspostavljanju funkcionalnog sistema za upravljanje otpadom kroz podršku u implementaciji lokalnih i regionalnih planova za upravljanje otpadom, rešavanje problema individualnih sakupljača sekundarnih sirovina kroz uspostavljanje i razvoj tri modela socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja električnim, elektronskim i plastičnim otpadom, i povećano učešće svih relevantnih aktera u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina sa akcentom na povezivanju građana/ki i reciklažnog biznisa.

Tokom projekta planirano je da se prikupi 4000kg reciklažnih sirovina i da se aktivnostima priključi 3000 građana/ki, da se sa 24 opštine sklopi Memorandum o saradnji i razumevanju, da se stvore uslovi za obezbeđivanje trajnih finansijskih sredstava kojima će se podržavati programi usmereni ka osnaživanju organizovanog i institucionalizovanog delovanja individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, da se uspostavi saradnja sa 6 reciklažnih kompanija, realizuje 30 različitih aktivnosti sa 60 lokalnih institucija, kreira Konvent mladih koji će činiti 30 učesnika, srednjoškolaca iz 15 gradova u Srbiji.